Algemene huisregels: 

 • Toegang is alleen mogelijk op vertoon van een geldig toegangsbewijs,
  eventueel aangevuld met collegekaart.
 • Betreden van het lustrumterrein is altijd op eigen risico.
 • Legitimatie is verplicht.
 • Alle aanwijzingen van medewerkers en beveiligingsbeambten van het
  lustrumterrein, die verband houden met de huisregels, moeten direct
  opgevolgd worden.
 • U wordt geacht mee te werken aan controle op wapen- en drugsbezit.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan de
  door u in bewaring gegeven eigendommen.
 • Gevonden voorwerpen dient u bij de beveiliging in te leveren.


Het is verboden om:

 • Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
 • Wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden in
  bezit te hebben.
 • Diefstal of vernielingen te plegen.
 • Goederen te verhandelen of te helen.
 • Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 • Te roken (uitgezonderd op de daarvoor aangewezen plekken).

Bij hinderlijk of aanstootgevend gedrag, het uiten van discriminatoir gedrag,
het dragen van discriminerende symbolen of het vertonen van ongewenste
intimiteiten, volgt verwijdering en wordt de toegang voor een bepaalde periode
ontzegd.


Het is niet toegestaan om:

 • Eigen drank of etenswaren mee naar binnen te nemen.
 • Glaswerk of glazen mee naar buiten te nemen.
 • Overlast te veroorzaken in de directe omgeving van het lustrumterrein.


De toegang kan geweigerd worden:

 • Als u zich niet houdt aan de huisregels.
 • Als u dronken of onder invloed van drugs bent.
 • Als u de toegang eerder is ontzegd door middel van een collectieve horeca-
  ontzegging.
 • Als u een ontzegging is verleend door de portiers van het lustrumterrein
  of de Lustromcommissie (organisatie Lustrum Carolus Magnus).
 • Als u niet meewerkt aan controle op wapens en drugs.
 • Als u niet in het bezit bent van een geldig legitimatiebewijs.
 • Als u niet instemt met het beveiligingsbeleid van de Lustrumterrein.


Bij het plegen van misdrijven:

 • Wordt u aangehouden en worden relevante goederen in beslag genomen.
 • Wordt u direct overgedragen aan de politie.
 • Doen wij aangifte of dienen een aanklacht in.
 • Wordt u van het Lustrumterrein verwijderd en zal u de toegang tot dit
  Lustrumterrein ontzegd worden tot een later te bepalen tijd.
 • Wordt bij huisvredebreuk de politie ingeschakeld.